ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
Псалъэжь: Зэзэуэрей адакъитI пшэр хъуркъым.
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: Тхьэмпабгъуэ и къуэ нэ хъурей. (МыIэрысэ)

Си усэхэр

***

Си усэхэр — гум и макъамэщ,
Хуиту псэууэ бзэрабзэ псэщ.
Си усэхэр — сызыIэт дамэщ,
Сигу илъыр зэрысIуатэ бзэщ.

Си усэхэр — си гум и щыгъэщ,
ЩIы щхьэфэм къыхэкI удз гъэгъащ.
Си усэхэр — лъахэм хуэсщI тыгъэщ,
Мардэншэу жылэщIэ бэгъуащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Хъуэжэ Жаннэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 287

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: