Псалъэжь: ЛIым шы имыIэмэ, бгъэм дамэ темыт хуэдэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: ЦIыхухэр зэкъуэшщ, ауэ псори акъылкIэкъым.
Къуажыхь: Дарий мэз шыбзыбэ щIаху. (Ужьгъэ)

УздэщыIэр

Сентябрь мазэр къызэрысу…

Сентябрь мазэр къызэрысу,
Дунейми зэуэ зихъуэжащ.
Бжьыхьэм, зэщIикъуэри къылъысыр,
ДыщэпскIэ псори щIигъэнащ.

ЩIыуэпсым зэуэ гур пIэпехыр,
Телъыджэщ нэм къыфIэнэ псор.
Мэ гуакIуэ жыгыу хъуам къапехыр,
Дунейр щIэращIэурэ мэпсэур.

ДэмыкIыу куэд къэсынущ щIыIэр,
Ди щIым аргуэру зихъуэжынщ.
Зэманым дэнкIи носыр и Iэр,
Ауэ абыи десэжынщ.

Гъэм и зэману хъуар дахащэщ.
Хэбдзыну ахэм зы хэмыт.
Ауэ сэ бжьыхьэр нэхъ си щIасэщ,
Абы пэсщIын дунейм темыт.

Гъэр блокIри къосыр гъэ етIуанэр,
Аргуэру бжьыхьэм къегъэзэж.
Сэ згъэIу уэрэдым и макъамэр
ШэщIауэ изогъэблэгъэж.

Апхуэдэу макIуэри илъэсхэр,
Гъэ къэскIэ бжьыхьэм сыIуощIэж.
ЗысшыIэу, быдэу згъэпщкIуу нэпсыр
КъыщIитхъми гум, изогъэжьэж.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Хъуэжэ Жаннэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 154

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: