ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
Псалъэжь: Уэ бгъалIэри лIэркъым, уэ бгъатхъэри тхъэркъым.
ГушыIэ: ЦIыхухэр зэкъуэшщ, ауэ псори акъылкIэкъым.
Къуажыхь: ЩабэрыкIуэ мэз кIуэрей. (Iэжьэ)

УздэщыIэр

Сентябрь мазэр къызэрысу…

Сентябрь мазэр къызэрысу,
Дунейми зэуэ зихъуэжащ.
Бжьыхьэм, зэщIикъуэри къылъысыр,
ДыщэпскIэ псори щIигъэнащ.

ЩIыуэпсым зэуэ гур пIэпехыр,
Телъыджэщ нэм къыфIэнэ псор.
Мэ гуакIуэ жыгыу хъуам къапехыр,
Дунейр щIэращIэурэ мэпсэур.

ДэмыкIыу куэд къэсынущ щIыIэр,
Ди щIым аргуэру зихъуэжынщ.
Зэманым дэнкIи носыр и Iэр,
Ауэ абыи десэжынщ.

Гъэм и зэману хъуар дахащэщ.
Хэбдзыну ахэм зы хэмыт.
Ауэ сэ бжьыхьэр нэхъ си щIасэщ,
Абы пэсщIын дунейм темыт.

Гъэр блокIри къосыр гъэ етIуанэр,
Аргуэру бжьыхьэм къегъэзэж.
Сэ згъэIу уэрэдым и макъамэр
ШэщIауэ изогъэблэгъэж.

Апхуэдэу макIуэри илъэсхэр,
Гъэ къэскIэ бжьыхьэм сыIуощIэж.
ЗысшыIэу, быдэу згъэпщкIуу нэпсыр
КъыщIитхъми гум, изогъэжьэж.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Хъуэжэ Жаннэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 154

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: