ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
Псалъэжь: ЗэкъуэшитI я зекIуэкIэ зэхуэдэщ.
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Джэд хужь цIыкIу щIокIацIэ. (Бжьыныху)

УздэщыIэр

Къожэх аргуэру уэшх щIыIэжьыр…

Къожэх аргуэру уэшх щIыIэжьыр,
Уафэр пшэ фIыцIэхэм яуфэбгъу.
Полъэлъыр жыгым тхьэмпэ гъуэжьыр,
Йожьэжыр хуабэр зищIыу кIэбгъу.

Дэнэ лъэныкъуэкIи жьы къехур,
Зэпхидзу уи пкъым щIыIэ гуэр.
Бжьыхьэ уэтIпсытIми гур пегъэхур,
Егъэнэщхъей плъэмыкIыу псэр.

СфIощI дуней псом зиущэхуауэ,
Зыгуэрым зыхуигъэхьэзыр,
Iэуэлъэуэным гу щихуауэ,
Ипшыныжауэ и тезыр.

Псэ зыIут псори даущыншэщ,
Къысщохъур зыри мыбэуэж.
Хъуауэ си гъащIэри IэфIыншэ,
Iэпкълъэпкъым псэр имызэгъэж.

Дунеймрэ сэрэ дызэрощIэ,
СыщыгъкIэ ари уэшхкIэ магъ.
Дыгъэм сыгуфIэурэ сыIуощIэ,
ЗыхэсщIэм абы и хуабагъ.

Ауэ сэ уэшхыр сфIэмыфIыххэ,
Абы Iеищэу сегъэзэш.
Уеблэмэ уэшх сэмызэгъыххэ,
Къарууэ сиIэр абы сфIешх.

ЩIохъуэпсыр псэр сыт щыгъуи хуабэм,
МафIэм и гуащIэр сэ къысхуэтщ.
АрщхьэкIэ, мащIэщи гъущапIэр,
Уэшх щIыIэм пщIыхьми сыщыхэтщ.

Зэми жьы щIыIэр гум щызопщэ,
Си лъынтхуэ къэс абы пэщIэтщ.
Ар сымыгъэхъумэ псэм и тепщэ,
ИгъащТэ псокIэ сыщхьэхуитщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Хъуэжэ Жаннэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 167

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: