ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
Псалъэжь: Хабзэр зэлъытар ар зыгъэзащIэращ.
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: Дыжьын щIыIуу зэрылъэлъ. (Гуэдз)

УздэщыIэр

Гупсысэр ещхьщ уэрэд мыкIуэщIым…

* * *

Гупсысэр ещхьщ уэрэд мыкIуэщIым,
Сыт щыгъуи дэни къыщозу.
Ар зыбгъэдэлъыр цIыху щхьэнэщIкъым,
Гупсысэм иЬкъым чэзу.

Гупсысэр кIыфIым пфIыхогъуащэ,
Жэщырщ абы езытыр гъуэгу.
Жейр птрехужри къоIущащэ,
ПщIыхьэпIэу, уеблэм, щIокI уи нэгу.

Абы и лъабжьэр куууэ къожьэ,
Щысхьыншэу зэман куэд пIэщIех.
Кхъухьлъатэм хуэдэу уафэми щызоуэ,
Имычэзуми, жьы уещI щIэх.

Гупсысэм зэ ух имыIэну,
Щыхупсэ бауэу щIым тетыху.
ЛъэщагъкIэ абы къыпеIэну
Зыгуэр бгъуэтыххэмэ, си Iуэхущ…


Хъуэжэ Жаннэ

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Хъуэжэ Жаннэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 221

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: