ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
Псалъэжь: Лажьейм узей къыхокI.
ГушыIэ: ЦIыхухэр зэкъуэшщ, ауэ псори акъылкIэкъым.
Къуажыхь: Шууищэм зы шу къахоуэ. (Гухъу)

УздэщыIэр

Гум и плъапIэ, псэм и щэху…

***

Гум и плъапIэ, псэм и щэху,
Си гухэлъхэм я гугъапIэ,
Жэщ мазэхэр сщызышД нэху,
ГъащIэ дахэм и къежьапIэ.

Удз гъэгъауэ дахэкIей,
Дыгъэ шыр жьэражьэ,
Жыг щIэращIэу къыдэкIей,
МафIэ зыхэлъ яжьэ.

Лъыри псынщIэу къезыхуэкI,
Утезыш щыуагъэм,
Шэкъэ абы зэфIэкI —
Емыш лъагъуныгъэм ?!


Хъуэжэ Жаннэ

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Хъуэжэ Жаннэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 234

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: