ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
Псалъэжь: Выр гъуахъуэри хъуным хидзащ.
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.
Къуажыхь: Хадэм соплъэри къэб ныкъуэ солъагъу. (Мазэ)

УздэщыIэр

Дэнэ лъэныкъуэкIэ сымыплъэм…

Дэнэ лъэныкъуэкIэ сымыплъэм,
Уи теплъэр слъагъуу сэ къысфIощI.
Уэращ сыт щыгъуи си гум илъыр,
Сызыхуэзэшри уэращ.

Уэрат щIэщыгъуэ гъащIэр зыщIыр,
Сызыгъэбауэри уэрат.
Иджы здэсхьынур щхьэр сымыщIэ,
Къыпэплъэр си псэм сщIам арат.

Хэт и гугъэнт ди лъагъуныгъэр,
КIуэдыжу, пшахъуэм щыщ хъужын.
Сигу махэм къытебдза уIэгъэр
ЩIэх дыдэ, дауи, мыкIыжын.

Уэ уузыншэу сщIэ къудеймэ,
НэгъуэщI насып сэ сыхуэмей.
Си лъагъуныгъэм зыщыбдзейми,
Уэращ, къутами, си гур зейр.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Хъуэжэ Жаннэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 192

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: