Псалъэжь: Бын зимыIэр щIолIэ, зиIэр йолIалIэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Индиям судым ущыщIэсым деж уэрэд жыпIэу ядэкъэм.
Къуажыхь: Хьэ хужьитI зэрошх. (Дзэ)

УздэщыIэр

Дэнэ лъэныкъуэкIэ сымыплъэм…

Дэнэ лъэныкъуэкIэ сымыплъэм,
Уи теплъэр слъагъуу сэ къысфIощI.
Уэращ сыт щыгъуи си гум илъыр,
Сызыхуэзэшри уэращ.

Уэрат щIэщыгъуэ гъащIэр зыщIыр,
Сызыгъэбауэри уэрат.
Иджы здэсхьынур щхьэр сымыщIэ,
Къыпэплъэр си псэм сщIам арат.

Хэт и гугъэнт ди лъагъуныгъэр,
КIуэдыжу, пшахъуэм щыщ хъужын.
Сигу махэм къытебдза уIэгъэр
ЩIэх дыдэ, дауи, мыкIыжын.

Уэ уузыншэу сщIэ къудеймэ,
НэгъуэщI насып сэ сыхуэмей.
Си лъагъуныгъэм зыщыбдзейми,
Уэращ, къутами, си гур зейр.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Хъуэжэ Жаннэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 192

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: