ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Псалъэжь: Бзаджэм фIыр доунэхъу.
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.
Къуажыхь: Ди мэз щIагъ къарсыдзэ щIокI. (Ужьгъэ)

Фызигъусэщ

ГъащIэр дахэщ, IэфIщ, щIэщыгъуэщ,

Плъыфэ куэдымкIэ гъэнщIащ дунейр.

ЦIыху къэсыхукIэ иIэщ хьэм тетыгъуэ,

Шэч хэмылъу, ар епхащ щIалэгъуэр зейм.

 

Къысхуихуащ лъагапIэхэм сытету

ГъащIэм и дахагъэ куэд щызэхэсщIа,

Си гур зыхуэныкъуи щымыIэжу

Псори къысхуищIауэ сэ къыщысфIэщIа.

 

Хэтащ си гъащIэм нэщхъеягъуи,

Къэхъуащ мащэшхуэм сехуэхауэ,

УкъикIыжыну ауэ зы лъагъуи

Згъуэтыжыфын си мыгугъауэ…

 

Дунейр чэзущ, иныкъуэм ар тфIэмыфIми,

ГъащIэм къыщохъу щыуэфIи щыуэлбани.

Фэ фысщIыгъуащ си Iуэхухэр щыфIми,

Фызигъусащ ар тэкIу щымыщIагъуами.

 

ФIыуэ слъагъу си благъэ, си Iыхьлыхэ,

Пэжу къысхущыт си ныбжьэгъуфIхэ,

Тхьэм фигъэпсэу къимыщIу зым фи жагъуэ,

Тхьэм фигъэлъагъу фэ щIэблэм я IуфIэгъуэ.

 

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: ШэрIужь Аслъэн

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 264

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: