Псалъэжь: Зы щIыпIэ щокъакъэ, зы щIыпIэ щокIэцI.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: Зи пэр папцIэ, зи кIэр гъуанэ. (Мастэ)

Къэплъыхъуэр

Фызигъусэщ

ГъащIэр дахэщ, IэфIщ, щIэщыгъуэщ,

Плъыфэ куэдымкIэ гъэнщIащ дунейр.

ЦIыху къэсыхукIэ иIэщ хьэм тетыгъуэ,

Шэч хэмылъу, ар епхащ щIалэгъуэр зейм.

 

Къысхуихуащ лъагапIэхэм сытету

ГъащIэм и дахагъэ куэд щызэхэсщIа,

Си гур зыхуэныкъуи щымыIэжу

Псори къысхуищIауэ сэ къыщысфIэщIа.

 

Хэтащ си гъащIэм нэщхъеягъуи,

Къэхъуащ мащэшхуэм сехуэхауэ,

УкъикIыжыну ауэ зы лъагъуи

Згъуэтыжыфын си мыгугъауэ…

 

Дунейр чэзущ, иныкъуэм ар тфIэмыфIми,

ГъащIэм къыщохъу щыуэфIи щыуэлбани.

Фэ фысщIыгъуащ си Iуэхухэр щыфIми,

Фызигъусащ ар тэкIу щымыщIагъуами.

 

ФIыуэ слъагъу си благъэ, си Iыхьлыхэ,

Пэжу къысхущыт си ныбжьэгъуфIхэ,

Тхьэм фигъэпсэу къимыщIу зым фи жагъуэ,

Тхьэм фигъэлъагъу фэ щIэблэм я IуфIэгъуэ.

 

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ШэрIужь Аслъэн

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 264

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: