Псалъэжь: Еущий зы махуэщ, хабзэ хьэху махуищщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.
Къуажыхь: Зи бын псори дзыгъуащэ. (Джэду)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

«Фызигъусэщ». ШэрIужь Аслъэн

"Фызигъусэщ", ШэрIужь Аслъэн, 2011

«Фызигъусэщ», ШэрIужь Аслъэн, 2011

ШэрIужь Аслъэн и япэ тхылъ «Фызигъусэщ» жыхуиIэр къипхыфынущ. Мы тхылъым усэ зэмылIэужьыгъуэ куэд щызэхуэхьэсащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Тхылъхэр, ШэрIужь Аслъэн

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 290

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: