ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Псалъэжь: Ахъшэр убыдыгъуейщ.
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: Дзэпкъыбэ-тIэхъуэрей. (Мажьэ)

УздэщыIэр

АнэшхуитI (ШэрIужь Аслъэн )

Къыхохуэ куэдрэ сэ си пщIыхь
БлэкIа зэманхэр, сабиигъуэр,
ЩIэрыщIэу си гум къыщекIухь
СыщызекIуахэм си щIалэгъуэм.

ЩIокIыж си нэгум си цIыкIугъуэм
Уи куэщI си анэ сыщисар
Хэлъами сытым деж ткIиягъэ
Адэм и псалъэу зэхэсхар.

А псоми я гущIыIу къысфIокIуэ
Си анэшхуитIым я IэфIагъ
Адэшхуэ къадэгъуэгурыкIуэу
Дэмытыжами я щIыбагъ.

Фызабэ псалъэр къамылъыхъуми,
А тIуми гъусэ къахуэхъуат
Зауэм и хабзэр тепщэ щыхъум
НысащIэу тIуми зыхащIат.

Насып щIэрыщIэу къызэлъыхъуэу
ЩыIэщ ежьэжми къезыгъэкIу,
Абыхэм яфIэтщын къэтлъыхъуэу
Къалэн къэтщтэныр сфIэемыкIущ.

Си анэшхуитIыр зым фыхуэдэу
Фи бынхэм гъащIэр тыхь хуэфщIащ
Къэфлъхуахэм дэри дыхуэвгъадэу
ФлъэкI къэвмыгъанэу къытхуэфщIащ.

Влэжьахэр хъуакъым лъэужьыншэ
Фи жьэгу иджыри мафIэ дэлъщ
Дыпсэуми, нобэкIэ фэрыншэу
Фи лъагъуныгъэр ди псэм хэлъщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 102

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: