Псалъэжь: Нэм щIэтыр псэм хуэдэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: Адакъэ мыщ, хьэщIэщ кIуэрей. (Щхьэнтэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

СызэхэщIэ уи псэ гуапэмкIэ… (Нэгъуей Милэ)

СызэхэщIэ уи псэ гуапэмкIэ,
КъызэдэхащIэ уи Iэ щабэмкIэ.
Си гъащIэм гуфIэгъуэуэ къыхыхьэ,
НэфI-ней абы щызумыхьэ!
КъызбгъэдэкIуати, тIэкIурэ къызбгъэдэс.
Зыгуэр къыстепIи, щIыIэм сумыгъэс.
Уи гум илъ псори къысхуэIуатэ.
Умышынэ. Къэс. КъызбгъэдэкIуатэ.

Джэду шынауэ, уи блэгущIэм сыщIэсщ.
Дзыхь пхуэсщIащи, уи пщэ сыдэлъщ.
Къутахуэ защIэ сыхъуащи, сощащэ.
КъакIуэ. Сыгъэбэяу. КъызэIущащэ.

Жьапщэ щIыIэу укъыскъуэмыу закъуэ.
ЩIым теуви, нэхъ псынщIэу къэбакъуэ.
Сыхэгъэгъуазэ дунейм и дахэм.
Сыздэшэ укъыщалъхуа лъахэм.

Уафэгум зэгъусэу дыдэгъэлъэтей.
ЩIым сехыжыну ауи сыхуэмей.
ЗыхэщIэ си псэр псэкIэ, къысхуэкIуэж.
Си макъыр Iэтауэ соджэ: «УмыкIуэж!»

ЩIыр шэрхъщи, мэкIэрахъуэ, къэмыувыIэу.
Зехъуэж, нэхъ дахэ мэхъур, еш имыIэу.
Зехъуэжыр гъащIэми, ди нобэр мэхъу дыгъуасэ…
ХэкIыпIэр армэ, сэрыншэу псэу… зегъасэ…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 322

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: