Псалъэжь: И щхьэр матэщ, и жьэр джатэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Индиям судым ущыщIэсым деж уэрэд жыпIэу ядэкъэм.
Къуажыхь: МыкIуэф, мыфий, алащэ, щэныбэ. (Мэкъу Iэтэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Си гур мафIэм сэ хызолъхьэ…

Си гур мафIэм сэ хызолъхьэ,
Ауэ Iэр щIыIэм сфIыпесыкI.
«Уи IэмыщIэ псэр изолъхьэ!» —
Уэ ныбжесIэну схулъэмыкI.

Къупщхьэм щIыIэр сфIощI къыхыхьэ,
Лъыми холъадэ уэру псыр…
Сызщышынэр къыслъыщIохьэ –
Сыкъелынкъым сэ езыр…

МафIэм си гур ныхэслъхьащи,
УIэгъэ хъуащ сэ си гъащIэр.
Си лъагъуныгъэр уэстащи,
Зэманыр умыгъэпIащIэ.

Къэхъуныр тщIакъым, къыщежьэм.
ДгъэщIари куэду къытфIэщIырт.
Зы гъуэгу дытету дыщежьэм,
Махуэм и дахэр къытпежьэрт.

Иджы гум илъыр къэпщIащи,
УмыщI уIэгъэ си гъащIэр!
ФIы куэди гъащIэм хэтлъхьэнщи,
Тпсэунщ, ар здэдгъэщIэращIэу!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Нэгъуей Милэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 269

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: