ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
Псалъэжь: Фыз фэрыщI лIыгъапцIэщ.
ГушыIэ: Сыт хуэдиз сымыщIа иджыри сымыщIэныр сыт хуэдиз
Къуажыхь: Бо нэщI шкIащIэ щокIэрахъуэ. (Бзэгу)

НысащIэ хъуэхъу

Уэ нобэ уи махуэщ, си Дахащэ!
ЩытIагъэ нэхъ дахэу щыIэ фащэр!
Уэ нобэ унагъуэщIэ уохьэ,
Уэ нобэ гъуэгущIэ утохьэ.
Хабзэ дахэкIэ къэхъуауэ ухъыджэбзщ.
Насып-гуфIэгъуэ икъукIэ пхуэфэщэпсщ.
Хьэл-щэн дахэкIэ гъэнщIа си пщащэ!
Уэ сыткIи гъуэгу дахэщ пхуэфащэр!
Уэ напIэзыпIэм утфIэхъуащ нысащIэ!
Уэ екIуэкIынущ нобэ уи нысашэ.
Къоубзэ-къобзэрабзэ мы дунейр!
ГущIитI зэгъусэрщ нобэ махуэр зейр!
Убыд, щауэщIэ, быдэу абы и Iэр!
Уэ, щIалэ хахуэ, нобэ зумышыIэ!
Ар уэ уи плъапIэщ! Ар пхуэхъуащ щхьэгъусэ!
ЕфхьэкIыну сохъуахъуэ мы гъащIэр зэгъусэу!
Бгы лъагэ уардэхэм ещхьу фызэкъуэту!
ГукIэ псалъэншэуи фызэрыгъуэту!
Зым и дуней еплъыкIэм адрейр щхьэрымыбакъуэу!
Зыр щыпсалъэм адрейр щэхуу едаIуэу!
ИремыхъуэпскI фи гъащIэ уафэр!
Ирехъу фи гъащIэр, си пщащэ, насыпыфIэ!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Нэгъуей Милэ, Прозэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 215

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: