ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
Псалъэжь: Нэм пэжыжьэми гум пэблагъэщ.
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: ЗэкIэрыблаблэу блыным еубгъуа. (Уанэ)

УздэщыIэр

И чэзущ сэ си гур хуэбэжыну…

И чэзущ сэ си гур хуэбэжыну,
Гъэм и теплъэм хуэдэу зихъуэжын,
Плъыфэми узыншэ зригъэщIыжу,
Узыр зыхигъэкIыу, щыхъужын.

ГъащIэр куэдрэ къысфIэщIащ кIыфIыгъэу,
Гум ар пшэхэм хуэдэу телъэдат.
Сигъэзгызгт, Iэ фIыцIэмкIэ сиIыгъыу,
Гуауэм, жагъуэм гъэру саубыдат.

Сигугъащ имыIэу сэ хэкIыпIэ,
Хъужыртэкъым зыри сэ си фIэщ.
Слъагъутэкъым сэ гъащIэм и нэхупIэр,
Схэмынэжу зыри, сыхъуат нэщI.

ГъащIэм уещI апхуэдэкIэ нэхъ быдэ,
УиIэ псом и уасэр къуегъэщIэж.
«ЦIыхум яIэ псори зэхуэмыдэ,
Иумылъыт, ууейр зэгъэзэхуэж.

Жагъуэу уемыплъэкI уиIа блэкIами,
Къыпхуэмейми зэи иужь уимыт.
Уи гум гуауэр хэмыкIыжыпами,
Гугъэр гукIэ зыфIумыгъэкIуэд».

Ахэр жиIэу, хуэму къызопсалъэ,
КъокIыр гумкIэ сымыцIыхуу макъ.
СиIэ къэру тIэкIур зыхызолъхьэ,
ЗызощIыжыр щэхуу псалъэмакъ.

Къызохыж гъэрыпIэм сэ си гугъэр,
ЩIыIэм иса гур къызогъэплъыж.
Изохыж сызылъэхъа кIыфIыгъэр,
Пшэхэм хуэдэу зыбгырызодзыж.

ФIым хэт гум фIы куэди хулъэкIыну,
Гур кIыфIыгъэм езмытыжыфын.
И чэзущ сэ си гур хуэбэжыну,
Гъэм и теплъэу гъатхэр къихьэжын

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Нэгъуей Милэ, Прозэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 149

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: