ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
Псалъэжь: Дыгъуэм и кIэр мыгъуэ мэхъу.
ГушыIэ: Щхьэр узым - пфIэтщ.
Къуажыхь: Хьэлъэ темылъу бом щIэмыхьэ. (Бжэмышх)

УздэщыIэр

ГущIэгъур, цIыхухэ, зыхэвгъэлъ…

ГущIэгъур, цIыхухэ, зыхэвгъэлъ,
Зым и щхьэщыгу адрейр щхьэрымыбакъуэу.
Iейм фIыр сыт щыгъуи къыбгъэдэлъщ.
Къыхэфх фэ фIыр, зым жиIэм фемыдаIуэу.

Гъуэгуанэ кIыхь дэ гъащIэм къытпэщылъщ.
Къыхэфх нэхъ пэжыр, ар нэхъ гугъуу щытми.
Лъэпкъ гъащIэр дэри ди IэмыщIэ илъщ,
Нэхъыжьыр куэду зэкIэ къытщхьэщытми.

Абы федаIуэ, яхузэфIэкIыху.
ЖаIам и купщIэр зэхэфлъхьэн фыхэту.
Фытэдж, фыгуфIэ, ахэр къеплъэкIыху.
Тхьэм куэдрэ игъэпсэу, дэ ахэр къытщхьэщыту.

Дунейр бзаджэркъым, бзэджагъэ зыщIэр цIыхущ.
Iуэхугъуэ псоми яIэщ зы хэкIыпIэ.
Лъэпкъ щымыкIуэдыр – хабзэр здепхьэкIыхущ.
Дэхьей уиIэху, пхурехъу ар уэ гъуэгу плъапIэ.

ЦIыхугъэ, цIыхухэ, зыхэвгъэлъ!
Нэхъыжь вгъэлъапIэу, нэхъыщIэм фемыбакъуэу.
Iейм фIыр сыт щыгъуи къыбгъэдэлъщ.
Къыхэфх фэ фIыр, зым жиIэм фемыдаIуэу.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Нэгъуей Милэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 220

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: