ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
Псалъэжь: Шыдыр удафэмэ, тало мэхъу.
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: ГъуэгунапщIэм джатэ телъщ. (Блэ)

УздэщыIэр

Уэздыгъэ хьэхур къыщоблэ си пэшым…

Уэздыгъэ хьэхур къыщоблэ си пэшым,
ЗгъэункIыфIыну къару сымыгъуэт.
УсфIэкIуэдыну уэ зэми къысфIэщIу,
Уи зэхэзехуэм сещIыр псэкIуэд.

ЗысхуэмышыIэу къогъыкIыр си гур,
Хэт сэ си нэпсыр схуилъэщIыжын?
Уэ узиIэжкъым… КъысфIочэ уэгур,
Си гъащIэр дауэ уэрыншэу схьын?!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Кумыщ Маринэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 232

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: