ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Псалъэжь: ДахэжыIэ нэхърэ дахащIэ.
ГушыIэ: Сыт хуэдиз сымыщIа иджыри сымыщIэныр сыт хуэдиз
Къуажыхь: Шууищэм зы шу къахоуэ. (Гухъу)

УздэщыIэр

СымыщIэххэу гъащIэм къыхыхьа…

СымыщIэххэу гъащIэм къыхыхьа,
Лъагъуныгъэу, гущIэм итIысхьа.
КъысхуэмыщIэу, псэкIэ зыхэсщIа,
ГъащIэ гъуэгур нэху къысхуэзыщIа.

Дауэ пхуэсIуэтэну сигу илъ псор?
Дауэ къозгъэщIэну сыщIэпсэур?
Уэ къызжеIи «Дахэ, дуней нэху»,
Гъэмахуэ дыгъэу къысхуэунэху.

Ди зэхуэзэр, зи, къысхуэмыгъэс,
ПщIыхь сыхэтурэ, сыныпхуоусэ.
Псалъэм я нэхъ дахэм сыщIохъуэпс,
ГъащIэу сиIэр сощIыр уэркIэ псысэ…

Псалъэу сигу илъар ныпхуэсIуэтащ,
Уэращ си гугъапIэр зэлъытар.
Си анэ Си анэ лъапIэу дунейгъэдахэ,
Си гъащIэ гъуэгур схуэзыгъэнэху.

Псом я нэхъ лъапIэу анэ гумахэ,
Ирехъу уи гъащIэр уэ насып гъуэгу.
Дунейм тетынкъым уи гум нэхъ хуабэ,
Уи Iэм нэхъ щаби ямыгъуэтын.

Си анэ, къыздэплъэм сфIэфIщ уи Iэ щабэр,
Ирехъу уи дыгъэр къуэмыхьэжын.
ДыпщIащ си анэ, уэ насыпыфIэ.
Тхэплъхьащ нэхъыфIу щыIэм я щэн,

ТхуэпщIащ уэ гъащIэр гъатхэм и плъыфэ-
Ирехъу уи гъащIэр фIым щымыщIэн.
Си анэ лъапIэу си гур зыгъафIэ,
Сыхуейщ ухъуну уэ жьыщхьэмахуэ.

ЩымыIэ, си анэ, пхуэдэу гуащIафIэ,
Тхухэпша лъагъуэр уэ пхуремахуэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Кумыщ Маринэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 225

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: