Псалъэжь: Уи напщIэ темылъ тумылъхьэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.
Къуажыхь: Хьэщхьэжьей кIэлъэфщ. (Iуданэ зыфIэлъ мастэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Сыбдогъагъэ уэ гъэпщкIуауэ…

Сыбдогъагъэ уэ гъэпщкIуауэ,
ГъащIэ тыгъэу къызэрыкI.
Си гур щэхуу ныпхуэкIуауэ,
Сыпхуозэшыр, сигу уимыкI.

Сыпхуэзамэ уэ зэ закъуэ,
Уафи щIылъи сымылъагъу.
СхужымыIэу «псалъэ закъуэр»,
УокIуэдыжыр… зызгъэлъагъу.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Кумыщ Маринэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 258

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: