Псалъэжь: УлIэу упсэу нэхърэ, утхъэу урелIэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.
Къуажыхь: Махуэм къолъых, жэщым долъей. (Джэд)

Къэплъыхъуэр

СхузэфIэкIатэмэ…

СхузэфIэкIатэмэ,
Схунэхьэсатэмэ
Си лъагъуныгъэр зыхозгъэщIэнт.

Сызэхэпхатэмэ,
Сыпхуэныкъуатэмэ
ГущIэ макъамэхэр зэщIэхъеят.

ЗыпхуэзгъэщIагъуэурэ,
Уэ зыпхуэзгъафIэурэ
Жэщ-мазэ ныкъуэу сыкъыпхуинащ.

Къызэджэ сфIэщIурэ
КъыспэкIуэ сщыхъуурэ
Си гупсэр гъащIэм къыщызгъэнащ.

Гууз сыпщIаурэ,
Сыкъэбгъэнаурэ
Мы дунеишхуэм сыкъытебнащ.

Си нэпсхэр иугъэурэ
Си псэри гугъэурэ
Гугъэри мащэм щыщIэслъхьэжащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 326

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: