ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
Псалъэжь: Зи щхьэ зыхуэмыIыгъыжым щхьэ Iыгъын къещтэ.
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: Мэзым ибгъу, вым и бгъуитI. (Выуэч)

СхузэфIэкIатэмэ…

СхузэфIэкIатэмэ,
Схунэхьэсатэмэ
Си лъагъуныгъэр зыхозгъэщIэнт.

Сызэхэпхатэмэ,
Сыпхуэныкъуатэмэ
ГущIэ макъамэхэр зэщIэхъеят.

ЗыпхуэзгъэщIагъуэурэ,
Уэ зыпхуэзгъафIэурэ
Жэщ-мазэ ныкъуэу сыкъыпхуинащ.

Къызэджэ сфIэщIурэ
КъыспэкIуэ сщыхъуурэ
Си гупсэр гъащIэм къыщызгъэнащ.

Гууз сыпщIаурэ,
Сыкъэбгъэнаурэ
Мы дунеишхуэм сыкъытебнащ.

Си нэпсхэр иугъэурэ
Си псэри гугъэурэ
Гугъэри мащэм щыщIэслъхьэжащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 324

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: