ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Псалъэжь: ЗэфIэкI зиIэм унафэри IэщIэлъщ.
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: Ди гуэнэщ бгъитI щызэрошх. (Щхьэл)

УздэщыIэр

Сабиигъуэм къыщына гурыщIэхэр

Гъэмахуэ жэщ.
Мазэм къидз бзий фагъуэ.
ЩымыIэу пэсщI,
Нанэ и куэщI щабэ.

Жьынду джэ макъ,
Дадэ жиIэж псысэ,
ПкIауэ лъэ макъ,
Псэм щыгъагъэ усэ.

Бахъсэныпс уэр,
Къуэм къыдих жьы къабзэ,
Тутей жыг кIыр,
Тхьэмпэ жьым дэхуарзэ…

Гъэмахуэ жэщщ.
Мазэм къедз бзий фагъуэ.
ЩымыIэт пэсщI
Нанэ и куэщI щабэм.

ХигъэщIу гур,
Бахъсэныпс мэхъущIэ.
Гъужащ тутейр,
КъысфIощI сыкъимыщIэ.

СыщIэсщ тутейм,
Зыри зыхэзмыщIэ.
Зэманыр гъейщ,
Стрихащ гурыщIэр…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 155

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: