ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
Псалъэжь: Удэлъейми уоIуэ, укъелъыхми уоIуэ.
ГушыIэ: Тыншу упсэуныр Iейуэ гугъущ.
Къуажыхь: Мэфий, мэкIий, хьэкъугъыр къреш. (Жьапщэ)

МакIуэ гъащIэр

МакIуэ гъащIэр, укIэлъыIэбэурэ,
Нэсакъым, жыпIэурэ — блэкIау къыщIокI.
Мазэ ныкъуэм гухэлъхэр жепIэурэ,
Изыбзэ хъуауэ, нэкIуплъу къыкъуокI.

МакIуэ гъащIэр, укIэлъыIэбэурэ,
Нэсакъым, жыпIэурэ — блэкIау къыщIокI.
Гъэмахуэ жэщым укIэлъыплъурэ,
Дунейр фагъуэу, бжьыхьэкIэу нэху къокI.

МакIуэ гъащIэр, укIэлъыIэбэурэ,
Нэсакъым жыпIэурэ — блэкIау къыщIокI.
Зэманыр гушыIэ къыпфIэщIурэ,
Жылэ хэпсари гъужауэ къыхокI.

МакIуэ гъащIэр, укIэлъыIэбэурэ,
Нэсакъым, жыпIэурэ — блэкIау къыщIокI.
Пщэдей махуэм пэкIуэн уи гугъэурэ,
Гу щумыхуэурэ дакъикъэхэр блокI.

Къэзан ФатIимэт и биографие

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Къэзан ФатIимэт

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 192

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: