ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
Псалъэжь: Жэмыр гъэшыфIэми ирикIутыжмэ, сыт и пщIэ?
ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.
Къуажыхь: Мэзым ибгъу, вым и бгъуитI. (Выуэч)

Бжьыхьэ жэщ

Сыщысщ, сыдоплъыр щхьэгъубжэм,
Бжьыхьэ жэщым сегъэзэш.
Мазэ ныкъуэм къидз бзий фагъуэм
Си гухэлъхэр къегъэуш.

Гугъэ нэпцIхэр пэж сщыхъуауэ,
Уэгум лъагъуэ щыхызош.
Уи пщIыхь дахэм сыхэпшауэ,
Псэр зыхуей уэрэд хыбош.

Дунеягъэр шыпсэ хъуащи,
Удз гъужахэр къогъэгъэж.
Жьынду макъыр зэхызохри,
Бжьыхьэ жэщым сыкъокIуэж.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Къэзан ФатIимэт

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 550

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: