Псалъэжь: Дыгъужьыгъуэм гъэлъхуэщ тращIыхьрэ?
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Зи пэр папцIэ, зи кIэр гъуанэ. (Мастэ)

Къэплъыхъуэр

Бжьыхьэ жэщ

Сыщысщ, сыдоплъыр щхьэгъубжэм,
Бжьыхьэ жэщым сегъэзэш.
Мазэ ныкъуэм къидз бзий фагъуэм
Си гухэлъхэр къегъэуш.

Гугъэ нэпцIхэр пэж сщыхъуауэ,
Уэгум лъагъуэ щыхызош.
Уи пщIыхь дахэм сыхэпшауэ,
Псэр зыхуей уэрэд хыбош.

Дунеягъэр шыпсэ хъуащи,
Удз гъужахэр къогъэгъэж.
Жьынду макъыр зэхызохри,
Бжьыхьэ жэщым сыкъокIуэж.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Къэзан ФатIимэт

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 551

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: