Псалъэжь: Джэд нэхърэ джэдыкIэ нэхъ Iущщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: Вагъэр хужьщ, жылэр фIыцIэщ. (Тхылъ)

Къэплъыхъуэр

Зы дакъикъэкъым…

Зы дакъикъэкъым… илъэскъым блэкIар…
УзэрызимыIэжрэ нобэ япэ махуэщ.
Зэхомыхыу Iурехыр удз гъэгъар.
Дыгъуасэ псы Iуфэ дызыIусари щхьэхынэ хъуакIэщ.
Уафэ пцIанэм и лъэужьым къыгурыIуащ
Уэ си гъащIэм узэрыхэмытыжыр.
Уи теплъэ дахэм нэпх сищIащ.
Сипкъ Iурихами узщ хэтыжыр…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 145

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: