ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Псалъэжь: Шы лIэнум мэкъу пхыр зыдехь.
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.
Къуажыхь: Бо нэщI шкIащIэ щокIэрахъуэ. (Бзэгу)

УздэщыIэр

Уафэгум щыслъагъур дыгъэкъым…

Уафэгум щыслъагъур дыгъэкъым.
Арамэ, щхьэ къыттемыпсэрэ?
Дунейри мафIэ лыгъэкъым,
Арамэ, ер щхьэ химысхьэрэ?
Ди лъэгу кIэщIэтыр удзыпцIэ щхъуантIэкъым,
Сытеувэмэ зэщIэгъагъэкъым.
Уафэгум дауэ симыплъэми,
Дыгъэм и бзийхэр щыслъагъуркъым.

Уи теплъэм фIэкI къыхэщыркъым,
Пшагъуэми, мылми, гъуджэми.
Пкъыр иубыдауэ хуэшыми,
Жьыр спиубыдащ ифIэщу.

Къэгъэзэж,-жи гугъэми.
МэлъаIуэ, мэбгынэ, зешхыхьыр…
Тхьэм къыхуищIэ фIыгъуэри,
Къысхуэзыхьыжым уи теплъэ гурыхьыр…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 207

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: