Псалъэжь: Уи гъунэгъур ун Iэнэгъумэ, уехъулIащ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.
Къуажыхь: Пыф-сыф лъэгубгъуэ, зразутI-лэтIинэ. (Iэжьэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Уафэгум щыслъагъур дыгъэкъым…

Уафэгум щыслъагъур дыгъэкъым.
Арамэ, щхьэ къыттемыпсэрэ?
Дунейри мафIэ лыгъэкъым,
Арамэ, ер щхьэ химысхьэрэ?
Ди лъэгу кIэщIэтыр удзыпцIэ щхъуантIэкъым,
Сытеувэмэ зэщIэгъагъэкъым.
Уафэгум дауэ симыплъэми,
Дыгъэм и бзийхэр щыслъагъуркъым.

Уи теплъэм фIэкI къыхэщыркъым,
Пшагъуэми, мылми, гъуджэми.
Пкъыр иубыдауэ хуэшыми,
Жьыр спиубыдащ ифIэщу.

Къэгъэзэж,-жи гугъэми.
МэлъаIуэ, мэбгынэ, зешхыхьыр…
Тхьэм къыхуищIэ фIыгъуэри,
Къысхуэзыхьыжым уи теплъэ гурыхьыр…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 211

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: