ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
Псалъэжь: Дахэ и щIагъ фо щIэлъщ.
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.
Къуажыхь: Ди джэд хужь цIыкIу псыбафэщ. (Кхъуей)

УздэщыIэр

ТхьэIухуд минри макъкIэ къоджами…

ТхьэIухуд минри макъкIэ къоджами,
Сэ си Iущащэщ абы къыхэжынур.
Жьым пхырыхунущ макъ къогуэуари,
Арщ си IэфIагъэр нэзыхьыжынур.
КъэпщIэнущ итIанэ-хэт пэжу къыпхуейми,
Хэт и псэр къуитынуми, зы къимыгъанэу.
Къыпхуэзыхьынур сытым ухуейми,
ЩыхупIэ задэм щхьэпщтыру дэкIами…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 168

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: