Псалъэжь: Хьэр делэ хъумэ, зейми йодзэкъэж.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Щхьэр узым - пфIэтщ.
Къуажыхь: Ботэщ бгырыпх, тIыпх дэIэбэ. (Жыхапхъэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ТхьэIухуд минри макъкIэ къоджами…

ТхьэIухуд минри макъкIэ къоджами,
Сэ си Iущащэщ абы къыхэжынур.
Жьым пхырыхунущ макъ къогуэуари,
Арщ си IэфIагъэр нэзыхьыжынур.
КъэпщIэнущ итIанэ-хэт пэжу къыпхуейми,
Хэт и псэр къуитынуми, зы къимыгъанэу.
Къыпхуэзыхьынур сытым ухуейми,
ЩыхупIэ задэм щхьэпщтыру дэкIами…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 169

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: