ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
Псалъэжь: Гум дэбгъахуэр фэм къеIуатэ.
ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.
Къуажыхь: Быныр зыгъэгуфIэ, мафIэр зыгъэункIыфI. (Тебэ)

УздэщыIэр

Псалъэ IэфI къызжепIэурэ…

Псалъэ IэфI къызжепIэурэ,
Гугъэр къысхуэпIуатэурэ
Си гум уодахащIэ…
Щабэу Iэ къыздэплъэурэ,
Хуабэр къыббгъэдокIри,
Си гум уодахащIэ…
Моуэ зэ урикIуэмэ
сыпкIэлъыплъмэ,
Си гум уодахащIэ…
Моуэ зэ къызэплъи,
НэкIэ гущIэм къиплъи,
Щабэу къедахащIэ…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 138

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: