ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
Псалъэжь: Зы бын зиIэми бынищэ зиIэми зэхуэдэу ялъагъу.
ГушыIэ: Сыт хуэдиз сымыщIа иджыри сымыщIэныр сыт хуэдиз
Къуажыхь: КIей лъздакъэху, Iэрыху дыщэкI. (Фоч)

Адэм хуэгъэзауэ

Сэ сытым дежи згъэщIагъуэу щытащ:
«Си анэр…»,-жаIэу, адэр ягу къыщамыгъэкIым.
Си адэм сытым дежи пщIэ хуэсщIащ,
Зэй сигу икIакъым, анэм гуэзмыгъэкIыу.

«Сэ сыпсэухукIэ, уэ укъимыкIуэт»,-
Си жагъуэ хъухукIэ къызжыбоIэ,
Псэр къогуфIэжри си щхьэр къызоIэт.
Узгъэпэжыну сэ Тхьэ пхузоIуэ.

Къарууэ си пкъым итыр есхьэлIэнщ
Уэ уи щхьэр, уи пщIэр уэзгъэIэту.
Уи гъащIэр епхьэкIыхукIэ уигу нислъхьэнщ
Си лъагъуныгъэр, а псоми хэту.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 125

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: