Псалъэжь: Дахэр зыгъэдахэр и щэнщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.
Къуажыхь: Мэзым ибгъу, вым и бгъуитI. (Выуэч)

УздэщыIэр

Жьыр тхьэкIумэм къоIущащэ…

Жьыр тхьэкIумэм къоIущащэ,
Сакъыу щхьэцым ходжэгухь,
Къощэщэхыр хуэму пщIащэр,
Бжьыхьэ гуауэм псэр хоткIухь.

ПщIыхьу махуэхэр сфIыблокIыр,
Псэр зэманым фIетхьэлыкI,
Си гур, жэщ мазэгъуэ, уэшхыр…
Нэпсым нэкIур сфIытресыкI.

Си псэр хэт жесIэн зыхуекъур,
Хэт абы сэ схуеIэзэн?
Хэт си гуауэми хуэныкъуэр,
Хэт ар куууэ зэхишДэн?

Пхъуантэу си гур зэтеспIэнщи,
IункIыбзэшхуэ фIэздзэжынщ.
Абы илъыр сэ ехъумэнщи,
Зым къимыщIэу зесхьэжынщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ГъукIэкъул Иринэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 205

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: