ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
Псалъэжь: Зы хьэ зэбэным хьищэ йобэн.
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.
Къуажыхь: Ди боушхуэ къаз хъушэ щIэсщ. (Дзэ)

УздэщыIэр

Жьыр тхьэкIумэм къоIущащэ…

Жьыр тхьэкIумэм къоIущащэ,
Сакъыу щхьэцым ходжэгухь,
Къощэщэхыр хуэму пщIащэр,
Бжьыхьэ гуауэм псэр хоткIухь.

ПщIыхьу махуэхэр сфIыблокIыр,
Псэр зэманым фIетхьэлыкI,
Си гур, жэщ мазэгъуэ, уэшхыр…
Нэпсым нэкIур сфIытресыкI.

Си псэр хэт жесIэн зыхуекъур,
Хэт абы сэ схуеIэзэн?
Хэт си гуауэми хуэныкъуэр,
Хэт ар куууэ зэхишДэн?

Пхъуантэу си гур зэтеспIэнщи,
IункIыбзэшхуэ фIэздзэжынщ.
Абы илъыр сэ ехъумэнщи,
Зым къимыщIэу зесхьэжынщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: ГъукIэкъул Иринэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 205

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: