ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Псалъэжь: Хуэмыху унафэ щIынкIэ Iэзэщ.
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: Зи бын псори дзыгъуащэ. (Джэду)

УздэщыIэр

Си гур мафIэу зэ къыщIонэ…

Си гур мафIэу зэ къыщIонэ,
Зэм мыл щIыIэу мэдииж.
Си нэр, дахэ, уэ къыптонэ,
Сэ ар куэдрэ птезмыхыж.

Сэ сыхуейт уэ къызжепIэну,
Псалъэ дахэу щыIэ псор.
Сэ сыхуейт уэ сыкъэпщIэну,
СфIэтелъыджэт дуней псор.

К ъызолъыхъуэ сэ пэжыгъэ,
Сыт сэ ар къыщIыслъысар —
Дыджрэ дыджу лъагъуныгъэр,
Сэ си гъащIэр кIыфI зыщIар.

Iэмалыншэщ сэ си Iуэхур,
ПхырыкIыпIи сымыгъуэт.
Лъагъуныгъэм сэ сегъэсыр,
Си насыпыр сэ сфIокIуэд.

Бэлыхь стелъу сэ собауэ,
Махуэ кIыхьхэр изохьэкI.
ЩIалэ Iэджэ къыслъохъу, ауэ
Зым сыхуейкъым сэ уэр фIэкI!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: ГъукIэкъул Иринэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 212

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: