Псалъэжь: Я выр уэдрэ я хьэр пшэрмэ, унагъуэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: IэфIыр зыгъэдыдж, дыджыр зыгъэIэфI. (Шыгъу)

УздэщыIэр

Си Дыгъэр пшэжьым къуилъэфащи…

Си Дыгъэр пшэжьым къуилъэфащи,
Гур къочэ, зимыщIэжу магъ…
Си Мазэр жэщым хэкIуэдащи,
Пкъыр лъыхъуэркъым иджы пIэщхьагъ.

Псэр сфIожьэ уи лъыхъуакIуэ,
КъызэмыдаIуэу ар сIэщIокI.
Укъигъуэтын и гугъэу макIуэ…
УщимыгъуэткIэ,гугъэм покI.

Сыноджэ,макъкIэ сыпхуэгуIэу,
Жэуап арщхьэкIэ, къызумыт.
Ешащ Iэпкълъэпкъыр жейм щIэлIэу,
Псэм ауэ ар и унэIутщ.

Iэпкълъэпкъыр сыт? ИIэщ псэм сэкъат…
Ар уэрыншэм ныкъуэдыкъуэщ.
ГъащIэм уэ къущипэсам нэлат
Хъуат уэгу къащхъуэр сэркIэ ныкъуэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ГъукIэкъул Иринэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 200

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: