ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
Псалъэжь: ЩхьэкIуэ зышх щхьэ шхыгъуэ йохуэ.
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.
Къуажыхь: Ди чей цIыкIу махъсымэ изщ. (ДжэдыкIэ)

Си бзэ

Си бзэр си псэм и макъамэщ,
Сигу мызагъэм къолъэтыкI.
Дыщэм нэхърэ ар нэхъ лъапIэщ,
Си бзэр Дыгъэм къыдоудж.

Гъыбзэ жыпIэм, пхужыIэнкъэ
Нэгъэсауэ у игу илъ псор?!
Гум илъ гуащIэр къиIуэтэнкъэ
Си бзэу сэ сызыгъэпсэум?!

Хъуэхъу жыпIэну ухуежьамэ,
Ар шэрыуэ къыпхуэхъунщ!
Хъуэхъур си бзэкIэ жыпIамэ,
Тхьэшхуэм дежи нэхъ нэсынщ.

У и гухэлъхэр, лъагъуныгъэр
Зыхуэфащэм хуэпIуэтэнщ.
Уи гум илъыр жозыгъыIэр
Ди лъым хэт ди шДасэ бзэрщ.

Ди къуршыпсхэм уэ едаIуи,
Си бзэр я бзэу зэхэпхынщ.
Ди мэзыжьхэм уэ епсалъи,
Нартхэм я бзэр къэIужынщ.

АдыгэбзэкIэ упсалъэу
Уэ упсэумэ, уи насыпщ.
Нып удзыфэри уи плъапIэу
Уэ упсэумэ, уцIыхуфIщ.

АдыгэбзэкIэ ди Тхьэшхуэм
Зыхуэгъазэ махуэ къэс.
Ущымысхьу фIыщIэ гуапэм,
Уафэ щхъуантIэм уэ нэгъэс!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: ГъукIэкъул Иринэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 381

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: