Псалъэжь: Егъэлеяуэ пшхымэ, фори ткIыбжьщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.
Къуажыхь: Жыг зылъахъэ, лъахъэбжьэншэ. (Лъэнтхъуий)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

«Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр пшыхь». ГъукIэкъул Иринэ, Къаныкъуэ-Фырэ Анфисэ

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: "Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр", ГъукIэкъул Иринэ, Ди видеохэр, Къаныкъуэ Анфисэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 259

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: