ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Дыжьын щIыIуу зэрылъэлъ. (Гуэдз)

УздэщыIэр

ЗоплъэкIыр си гур, ныпхуоплъэкI…

* * *
ЗоплъэкIыр си гур, ныпхуоплъэкI.
НысфIыщIоплъэж уи нэгу.
КъыздэщI щымыIэ, мазэм фIэкI,
Ныздытехьэнщ ар гъуэгу.
Ухуейми гъащIэм еудэкI
КъомыхъулIа уи Iуэху.
Гукъеуэр псалъэхэм йобэкI,
Гупсысэ, уи закъуэху.
Зэхимых щIыкIэу псалъэмакъ,
Зэманым зеущэху.
Гу уIагъащIэхэм хуосакъ,
Ди нитIыр зэхуэзэху.
Аргуэру гугъэ къызэпхедз
Ужьыхыжа дунейм.
Гухэлъыр куэду зэщхьэщедз,
Хигъадэу псэр зыхуейм.


Иджыри феплъ: Гугъуэт Заремэ и биографиемусэхэм

 

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Гугъуэт Заремэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 171

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: