Псалъэжь: Пщы Iумахуэ нэхърэ жылэ Iумахуэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…
Къуажыхь: IэфIыр зыгъэдыдж, дыджыр зыгъэIэфI. (Шыгъу)

УздэщыIэр

ЗэтрепIэ къалэм и напIэр…

* * *
ЗэтрепIэ къалэм и напIэр,
Хилъэфэнущи жейм.
Ягъэлыду уафэм и напэр,
ХэкIутащ вагъуэ жьгъей.
Си щхьэгъубжэм къощыр сурэту,
Къалэ жейм и дунейр.
УзоцIыхур, сощIэ ухэтми,
Услъагъунущ пщэдей.


Иджыри феплъ: Гугъуэт Заремэ и биографиемусэхэм

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Гугъуэт Заремэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 162

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: