ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
Псалъэжь: ГушыIэр тхьэм и щIасэщ.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Ди мэл хужь цIыкIу псыбафэщ. (Кхъуей)

УздэщыIэр

ЗэтрепIэ къалэм и напIэр…

* * *
ЗэтрепIэ къалэм и напIэр,
Хилъэфэнущи жейм.
Ягъэлыду уафэм и напэр,
ХэкIутащ вагъуэ жьгъей.
Си щхьэгъубжэм къощыр сурэту,
Къалэ жейм и дунейр.
УзоцIыхур, сощIэ ухэтми,
Услъагъунущ пщэдей.


Иджыри феплъ: Гугъуэт Заремэ и биографиемусэхэм

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Гугъуэт Заремэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 162

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: