ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Псалъэжь: Шы хъуэжалэ и уанэ пылъапIэм пелъэж.
ГушыIэ: Сыт хуэдиз сымыщIа иджыри сымыщIэныр сыт хуэдиз
Къуажыхь: Махуэм къолъых, жэщым долъей. (Джэд)

УздэщыIэр

Зэщхьыркъабзэу вагъуитI…

* * *
Зэщхьыркъабзэу вагъуитI
ХолыдыкIыр уафэгум.
Ди гухэлъхэр щхьэхуитщ,
Зы уэрэдщ зыщIэдэIур.

НасыпыфIэу гъащIитI
ЗыщагъафIэ зы жьэгум.
КъысхуаIуатэр уи нитI
УщIыщIэтыр си нэгум.


Иджыри еплъ: Гугъуэт Заремэ и биографиемусэхэм

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Гугъуэт Заремэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 173

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: