Псалъэжь: Адэжь и лъагъуэрэ адэжь и благъэрэ умыбгынэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.
Къуажыхь: Бо нэщI шкIащIэ щокIэрахъуэ. (Бзэгу)

УздэщыIэр

Зэщхьыркъабзэу вагъуитI…

* * *
Зэщхьыркъабзэу вагъуитI
ХолыдыкIыр уафэгум.
Ди гухэлъхэр щхьэхуитщ,
Зы уэрэдщ зыщIэдэIур.

НасыпыфIэу гъащIитI
ЗыщагъафIэ зы жьэгум.
КъысхуаIуатэр уи нитI
УщIыщIэтыр си нэгум.


Иджыри еплъ: Гугъуэт Заремэ и биографиемусэхэм

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Гугъуэт Заремэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 173

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: