ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Псалъэжь: Мыгъуэр зи махуэр анэрщ.
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.
Къуажыхь: Ди мэз щIагъ къарсыдзэ щIокI. (Ужьгъэ)

Зэпыукъым уэшхыр…

* * *
Зэпыукъым уэшхыр,
Уэшх псэ гъащтэр.
Сэращ ар зэщхьыр,
Сигу къутахуэрщ.
Зэхэсхи хуэдэщ
Уэрэд гуэри.
ЩыIэжкъым хэдэ,
УощIэ уэри.
Нэщхъейщ уэрэдыр,
Хэлъкъым гъащIэ.
БлэкIар зыхуэдэр
КъызегъащIэ.
Зэгуоп сыхьэтыр
Пэшыр нэщIщи.
Сыкъызэрытыр
ФIэгухэщIщи.
09.06.2012


Иджыри феплъ: Гугъуэт Заремэ и биографиемусэхэм

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Гугъуэт Заремэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 187

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: