ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Псалъэжь: ПащIэ гъэлыгъуэ джэгу хэлъкъым.
ГушыIэ: Щхьэр узым - пфIэтщ.
Къуажыхь: Хадэм соплъэри къэб ныкъуэ солъагъу. (Мазэ)

УздэщыIэр

Ягуэшыр вагъуэхэм уафэр…

Ягуэшыр вагъуэхэм уафэр,
Къалъысу лъахэ зырыз.
Си гум ищIащи унафэ,
Уи вагъуэр сэ къызоуз.

НыплъэIэсыжкъым си вагъуэр,
Ууейм и Хэкур нэгъуэщIщ.
Узэрыжыжьэр си жагъуэу,
Гупсысэ куум зызогъэщI.

Ягъаблэ вагъуэхэм уафэр,
КъысфIощI нэхъ лыду ууейр.
Уи уафэр жейм щыхилъафэм,
ЗыгъэпщкIуи къакIуэ си дей.
29.10.2012

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Гугъуэт Заремэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 149

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: