ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Псалъэжь: Гур кIуэдмэ, лъэр щIэкIкъым.
ГушыIэ: Индиям судым ущыщIэсым деж уэрэд жыпIэу ядэкъэм.
Къуажыхь: Мэл хужь псы йофэ. (Дзэ)

УздэщыIэр

ХуреплъэкI гухэлъыр гъащIэ дахэм…

* * *
ХуреплъэкI гухэлъыр гъащIэ дахэм,
ХужысIэнщ уэрэд згъэфIа си лъахэм.

Си гухэлъыр йолъри жьым епхъуатэ,
Дамэ хъунт, уи псалъэ и гъусатэм.

КърехьэкIыр жьыбгъэм си уэрэдыр,
Гум къиуауэ гугъэ уэр зыхэтыр.

Си уэрэдыр лъохъуэ уи зы псалъэ,
ГъащIэм и щыхупIэм иумыгъалъэ.

 Иджыри феплъ: Гугъуэт Заремэ и биографиемусэхэм

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Гугъуэт Заремэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 156

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: