ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
Псалъэжь: ЛэжьэкIамыщIэ щIакIэ и Iусщ.
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: Зи бын псори дзыгъуащэ. (Джэду)

УздэщыIэр

Вагъуэхэр щыбзэхыжкIэ…

* * *
Вагъуэхэр щыбзэхыжкIэ,
Уафэм зеукъуэдий.
ДызэIущIэнщ иужькIэ,
Мазэр умыгъэдий.

Уафэм зрищIэ щыгъэр
НащхьэкIэ къыспокIуэкI.
Си гум хыхьа уи тыгъэм
Гухэлъ мин изощIэкI.

Псэр зэрыгъуазэ лъагъуэ
Уафэм къыщызгъуэтащ.
Вагъуэхэм зы унагъуэу
Уэгум зыщаIэтащ.
24.03.13

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Гугъуэт Заремэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 163

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: