Псалъэжь: Нэхъыжь нэмыс, нэхъыщIэ насып.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: КIуэ пэтми, бжьиз зымыкIу. (Гущэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Вагъуэхэр щыбзэхыжкIэ…

* * *
Вагъуэхэр щыбзэхыжкIэ,
Уафэм зеукъуэдий.
ДызэIущIэнщ иужькIэ,
Мазэр умыгъэдий.

Уафэм зрищIэ щыгъэр
НащхьэкIэ къыспокIуэкI.
Си гум хыхьа уи тыгъэм
Гухэлъ мин изощIэкI.

Псэр зэрыгъуазэ лъагъуэ
Уафэм къыщызгъуэтащ.
Вагъуэхэм зы унагъуэу
Уэгум зыщаIэтащ.
24.03.13

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Гугъуэт Заремэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 163

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: