ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Псалъэжь: Кхъуэр зыщышынэн щымыIэмэ, Iуащхьэм докIуей.
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: Мэфий, мэкIий, хьэкъугъыр къреш. (Жьапщэ)

УздэщыIэр

Уи гъащIэм щыщ Iыхьэ си гъащIэр щыхъуари…

* * *
Уи гъащIэм щыщ Iыхьэ си гъащIэр щыхъуари,
Зэманыр бгъэпIащIэу жэуап къэплъыхъуари,
Гухэлъ, жумыIэфурэ уи гум къинари,
Пагагъэр къыстекIуэу си щIыб щызгъэзаи,
ЗысхуэбгъэщIагъуэу си пщIыхь ухэтами,
ГурыщIэр зыщIэзу уи нитI щыплъызари,
Си гугъэм и дамэхэм сыщаIэтари…

Уэрэду ди гъащIэм псори хохьэж,
ГукъэжкIыж защIэу ди ужь къоувэж.

Иджыри феплъ: Гугъуэт Заремэ и биографиемусэхэм

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Гугъуэт Заремэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 156

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: