ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
Псалъэжь: Къыхэдзэ закъуэ – дежьуун бгъуэтынщ.
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: ХьэщIэм ядэшхэ, шхалъэм дэпкIэж. (Бжэмышх)

УздэщыIэр

Уэсым дунейр зыпеплъыхьри…

Уэсым дунейр зыпеплъыхьри,
Щабэу, хуэму йотIысэх.
Мазэр сакъыурэ къоплъыхыр,
КъыткIэлъоплъ, зэман иIэху.

Жэщым и чэзур къэсамэ,
ЕгъэпщкIуф дуней утхъуар.
Абы, вагъуэу сыщытамэ,
Къэсхутэнт и щэхуу хъуар.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 127

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: