Псалъэжь: Зи игъуэр дахэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.
Къуажыхь: Бзэрабзэ-бзэмыIу. (Выгу)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Уэс къесагъащIэр зыпхъэнкIыж жьыбгъэм…

Уэс къесагъащIэр зыпхъэнкIыж жьыбгъэм...* * *
Уэс къесагъащIэр зыпхъэнкIыж жьыбгъэм
Сыт жиIэну зыхэтыр?
-«Макъыр хуэпIащIэу, псалъэр хуэгугъэу
Псысэти узыхэтыр»…

Уафэм хуэгуфIэу, щIылъэм тепыIэу
Уэсыр хьэуарщ къыщыфэр.
ЩIылъэм щынэскIэ уэсым ишыIэр
Жьыбгъэ жызымыIэфыр?!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Гугъуэт Заремэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 160

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: