Псалъэжь: Узэмыджа гуемыIущи узэуIу гъунэгъущ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Улэжьэну ухуей, гъуэлъ - ухуеижынукъым.
Къуажыхь: Зи кIэр зылъэф, зи фэр зи бий. (Бажэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Уэс къесагъащIэр зыпхъэнкIыж жьыбгъэм…

Уэс къесагъащIэр зыпхъэнкIыж жьыбгъэм...* * *
Уэс къесагъащIэр зыпхъэнкIыж жьыбгъэм
Сыт жиIэну зыхэтыр?
-«Макъыр хуэпIащIэу, псалъэр хуэгугъэу
Псысэти узыхэтыр»…

Уафэм хуэгуфIэу, щIылъэм тепыIэу
Уэсыр хьэуарщ къыщыфэр.
ЩIылъэм щынэскIэ уэсым ишыIэр
Жьыбгъэ жызымыIэфыр?!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Гугъуэт Заремэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 160

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: