ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Псалъэжь: ПцIым лъакъуэ щIэткъым.
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: ХьэщIэм ядэшхэ, шхалъэм дэпкIэж. (Бжэмышх)

УздэщыIэр

Удз гъэгъахэр си стIолыщхьэм тефх…

* * *
Удз гъэгъахэр си стIолыщхьэм тефх,
ГукъэкIыжхэм сахевмыгъэдзэжу.
Уи нэхэм гуауэ зэша къащIех,
Я фIэщ хъуркъым дызэхуэмызэжу.

Удз гъэгъахэр уэ къыбдонэщхъей,
УзэхащIэ, уи псэр яхэплъхьащи.
Сэри уи гукъеуэхэр согъей,
Гухэлъ IэфIу гугъэм уриIащи.

Удз гъэгъахэр сфIощI къысхузэгуэп,
Тхьэмпэхэр нэбгъузкIэ къысхуеплъэкIыу.
Гур сымаджэщ, къопцIыжарэ пэт,
Нэпсым итхьэларэ и псэр хэкIыу.
26.02.2012


Иджыри еплъ: Гугъуэт Заремэ и биографиемусэхэм

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Гугъуэт Заремэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 182

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: