ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Псалъэжь: Iyэxy зи куэд шыгъэджэгу ещI.
ГушыIэ: Тыншу упсэуныр Iейуэ гугъущ.
Къуажыхь: Зи щхьэ гъуаплъэ, зи лъэ цIу. (Шэрхъ)

УздэщыIэр

Удз гъэгъахэр си стIолыщхьэм тефх…

Удз гъэгъахэр си стIолыщхьэм тефх,
ГукъэкIыжхэм сахевмыгъэдзэжу.
Уи нэхэм гуауэ зэша къащIех,
Я фIэщ хъуркъым дызэхуэмызэжу.

Удз гъэгъахэр уэ къыбдонэщхъей,
УзыхащIэ, уи псэр яхэплъхьащи.
Сэри уи гукъеуэхэр согъей,
Гухэлъ IэфIу гугъэм уриIащи.

Удз гъэгъахэр сфIощI къысхузэгуэп,
Тхьэмпэхэр нэбгъузкIэ къысхуеплъэкIыу.
Гур сымаджэщ, къопцIыжарэ пэт,
Нэпсым итхьэларэ и псэр хэкIыу.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Гугъуэт Заремэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 279

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: