ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
Псалъэжь: Гум хэщIмэ, пащIэм хоз.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: ЗэкъуэшипщIым джэдыгуипщI ящыгъщ. (Iэлъэ)

Сыхэмыхьэм уи пщIыхь

Сэ пщыхьэщхьэр схуэхъуащи ныбжьэгъу,
Си гупсысэр и куэщI щызогъафIэ.
Сыхэмыхьэм уи пщIыхь, къысхуэгъэгъу,
Сигу пащтыхьым ищIакIэщ унафэ.

Вагъуэ лыдхэр иджы си ныбжьэгъущ,
ЗэщIэпщIыпщIэурэ нащхьэ къысхуащIыр.
Сыхэмыхьэм уи пщIыхь, къысхуэгъэгъу,
СхущIэмыхьэу аращ – узогъащIэ.

Си пщыхьэщхьэм гухэлъу ущIыгъущ,
Вагъуэ лыдхэр хуэхъуащэрэт мыщIэ.
Сыхэмыхьэм уи пщIыхь, къысхуэгъэгъу,
Уи сурэт къызохьэкIыр, умыщIэу.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Гугъуэт Заремэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 159

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: