Псалъэжь: Анэ-адэфI быныфI яхуэщщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…
Къуажыхь: КIэн-кIэну зэрыс, Арысейм кърах. (Лъахъш)

УздэщыIэр

СынэкIуэнущ уэршэракIуэ…

СынэкIуэнущ уэршэракIуэ
ЩIымахуэ пщыхьэщхьэу.
Уэ дыгъуасэ ущIэлъаIуэр
Си зы плъэгъуэт, пщIэжкъэ?
СынэкIуэнущ уэршэракIуэ
Нобэ умыщIэххэу.
Ныпхуэсхьынщ гухэлъ IэплIакIуэ,
Уеплъмэ, умэзэхыу.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Гугъуэт Заремэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 157

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: