Псалъэжь: Удахэмэ — ухейщ, ухеймэ — улъэщщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: Жьэгудэсрилэ, псыкъуий ныбэф. (Къубгъан)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

СщIэркъым фIэсщынур си гухэлъым…

* * *
СщIэркъым фIэсщынур си гухэлъым,
Ар лъагъуныгъэми емыщхь.
Уи псэм щыщ гуэр Iэпкълъэпкъым хэлъщи,
Гу лъащIэм абгъуэ ирещIыхь.
СщIэркъым къызжаIэр нитI къызэплъым,
Зыгуэр ягъэпщкIууи емыплъых.
Ауэ гу лъащIэм къыщыспэплъэр
Гупсысэу жэщым хызощIыхь.
СщIэркъым узэжьэр гъащIэпэплъэу,
Сэри блэкIар схуэмыутIыпщыж.
Ди зы зэхуэзэм зыгуэр хэлъмэ,
ФIылъагъуныгъэ щыIэр пэж?


Иджыри феплъ: Гугъуэт Заремэ и биографиемусэхэм

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Гугъуэт Заремэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 179

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: