ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
Псалъэжь: Жэм гъэшыджэ буурейщ.
ГушыIэ: Улэжьэну ухуей, гъуэлъ - ухуеижынукъым.
Къуажыхь: Къуажэр зыгъапцIэ, пцIым кърихьэкI. (КIыгуугу)

УздэщыIэр

СолъэIу гъэмахуэм мыпIэщIэну…

СолъэIу гъэмахуэм мыпIэщIэну,
АрщхьэкIэ бжьыхьэр къысщыхьащ.
Пщэдей сэ дыгъэм сеIусэнут,
Ар нобэ, нобэ къухьэжащ.

Гъужащ аргуэру, сыкIэлъыджэу,
Ди хадэм ита удз гъэгъар.
Си нитIым жьыбгъэр къыщIопыджэ,
Сыт жьыбгъэм къысхуимыгъэгъуар?

Сихьауэ хадэм къыщыскIухькIэ,
Си лъэгум тхьэмпэ щоуэршэр.
Сэ жэщыр къысхуоупсэ пщIыхькIэ,
А зым догуфIэ иджы псэр.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 209

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: