ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Псалъэжь: КъэкIуэгъуэ джадэ нэхърэ кIуэжыгъуэ джадэ.
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.
Къуажыхь: Хадэм соплъэри къэб ныкъуэ солъагъу. (Мазэ)

Сиреныр мэгъагъэ…

Сиреныр мэгъагъэ…
Жьы мащIэ Iущащэр
Къалэкум щозагъэ.

Сигу плъырырщ мызагъэр,
Жьэгу гуэрым щыгъуащэу,
Дунейр зыгъэщIагъуэр.

Сиреныр мэгъагъэ,
Щыуагъэ щимэхэр
Сэ сыту си жагъуэ…

СоцIыхур уи вагъуэр,
Уи уафэм жиIэхэр
Гупсысэм я фIыгъуэщ.

Сиреныр мэгъагъэ…
Си псэм ишыIэхэр
Гъатхэкум елъагъур.

Уафэгур уIэгъэщ…
Сиреным ибзыщIхэр
ЗыхэпщIэу си гугъэщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Гугъуэт Заремэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 198

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: