ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Псалъэжь: Тхыдэр дерс хэкIыпIэщ.
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.
Къуажыхь: ВагъуитIым яку Iуащхьэ дэтщ. (Пэ)

УздэщыIэр

Си усэм къеджэ си макъкIэ…

* * *
Си усэм къеджэ си макъкIэ,
Сатырхэм сыбдырикIуэнщ.
Си псалъэхэр икIыхьагъкIэ
Щэхуу уи гъащIэм хэIуэнщ.
ПщIэрэ, жэуапи сыхуейкъым,
Уи макъ куэд щIауэ соцIыху.
ГъащIэми сыхуэнэпсейкъым,
Дунейм щомыщхьми зы цIыху.
Си усэм къеджэ си макъкIэ,
Сыкъыщыхутэу уи жьэгу.
Хьэуэ, думылъхьэ гуфIакIэм,
Лъыхъуэркъым тхыгъэр гущIэгъу.
Уи нитI зыхуэдэр къищIэжу,
Си макъыр ныпкIэлъыджат.
Гуапэу зэ уигу сыкъэкIыжмэ,
Си лъэIури игъэзэщIат.


Иджыри феплъ: Гугъуэт Заремэ и биографиемусэхэм

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Гугъуэт Заремэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 147

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: