ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
Псалъэжь: Ешхэ-ефэ нэхърэ джэгу.
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: Ди мэз щIагъ къарсыдзэ щIокI. (Ужьгъэ)

Си щэхур

Си щэхур уи плъэгъуэм къыхонэ,
Зэман сIэщIэкIам сыкъыхуонэ.
ГупсысэкIэ жэщхэр созыр,
КъэзмыцIыхужхэм сахуозэ.

Си щэхур уи макъым къыхонэ,
Гупсысэр нэщхъейщ, къызэфIонэ.
СиIэми гъусэ – си закъуэщ,
Си гъащIэр дыкъуакъуэщ, щIакъуэщ.

Уи щэхур сымыщIэу сыкъонэ,
ХэпщIыкIыркъым уэри зыкъомым.
ГъащIэ плIанэпэ зырызым
Зыщаущэхур гу узхэм.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Гугъуэт Заремэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 146

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: